Skip to content

Ekshumacje

Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, grobach murowanych lub katakumbach i przez zatopienie w morzu. Groby ziemne, groby murowane przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach. (Art. 12, ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Każdorazowe otwarcie grobu, w jakimkolwiek celu jest ekshumacją. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:

  • na umotywowaną prośbą osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwolenie właściwego inspektora sanitarnego (np. pogłębienie grobu)
  • na żądanie prokuratury lub sądu
  • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Jesteśmy firmą posiadającą komorę chłodniczą ekshumacyjną, skrzynię ekshumacyjną ze stali kwasoodpornej w której umieszcza się wydobytą trumnę z grobu, a następnie przewozi się ja do karawanem do wcześniej wymienionej komory chłodniczej. Skrzynia wraz z trumną przebywa w komorze przez okres czasu niezbędny do pogłębienia grobu. W trakcie ekshumacji wydobytą z grobu ziemię umieszcza się na specjalnej macie, nieprzepuszczalnej. Po zakończeniu  ekshumacji  trumna jest niezwłocznie wydobywa ze skrzyni i bez otwierania umieszczana w grobie. Do zasypiania grobu używamy ziemię która była na macie.

Skrzynia oraz mata, na której była składana ziemia z grobu, jest myta i dezynfekowana w odrębnym pomieszczeniu, w którym znajduje się komora ekshumacyjna. Wymogi te określone są w rozporządzeniu ministra zdrowa z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków.

Ekshumacje można przeprowadzać od 15 października do 14 kwietnia, we wczesnych godzinach porannych.